ยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/piriyalai.ac.th/pradmission2564/

 
 
https://sites.google.com/piriyalai.ac.th/pronline ITA ONLINE2020 https://actpiri.com/

ภาพข่าวกิจกรรม

 • การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานนายอรรณพ  จูจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2นางสุดาพร  ศรีจันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3ว่าที่ร้อยตรีเมธี  กาบุญค้ำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3นายสุชาต ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2564 00:59 โดย Wanitcha Manyum
 • ซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน การซ้อมใหญ่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2563วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  ส่ง 19 ก.พ. 2564 00:35 โดย Wanitcha Manyum
 • วันตรุษจีน ปี 2564
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 04:34 โดย Wanitcha Manyum
 • กิจกรรม รักษ์โลก รักสุขภาพ เดือนมกราคม 2564
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 04:32 โดย Wanitcha Manyum
 • กรีฑานักเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 16 ก.พ. 2564 04:30 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 114 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารโรงเรียนพิริยาลัย

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 111 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ/คำสั่ง

 • คำสั่ง 132/2562 การประชุม สัมมนา ตรวจสอบ ทบทวน คำสั่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ที่ 132/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 20-21 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 18:40 โดย Wanitcha Manyum
 • คำสั่งที่ 126/2559 คำสั่งที่ 126/2559แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:15 โดย Wanitcha Manyum
 • หนังสือจาก สพม.37 เรื่อง ID Plan หนังสือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)ลงวันที่ 7 เมษายน 2559ให้ส่ง ID-PLAN ของตนเอง ถึง ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2559 22:55 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานครู

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นางพวงเพ็ชร์ สีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนางพวงเพ็ชร์  สีสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียนโมเดล
  ส่ง 5 เม.ย. 2564 19:45 โดย Wanitcha Manyum
 • เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัตของสาร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชุดที่ 1 สมบัติของธาต ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:37 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชื่อผู้รายงาน     ว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 03:23 โดย Wanitcha Manyum
 • ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว ผลงานครู กิตติพัทธ์ สันป่าแก้วรายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 22:16 โดย Wanitcha Manyum
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เพลงมาร์ชพิริยาลัย