ผลการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว เลขานุการ

โพสต์2 ก.ย. 2560 19:31โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ประจําฝายบริหาร 

ใหผูที่สอบคัดเลือกไดในลําดับที่ ๑ 
ใหมารายงานตัวและทําสัญญาจาง ในวันจันทรที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร อาคาร ๑
ฝายบริหารงานบุคคล หองธุรการ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ
Ċ
Wanitcha Manyum,
2 ก.ย. 2560 19:31
Comments