ประกาศ การสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:36โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 01:38 ]
ประกาศ 
การสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ยื่นความจํานงที่คณะกรรมการสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
และโรงเรียนจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ณ ป้ายหน้าอาคาร ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ทั้งนี้  จะเริ่มดําเนินการประกอบการ
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐