ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างต่อเติมห้อง (e-bidding)

โพสต์3 พ.ย. 2560 18:17โดยWanitcha Manyum

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมกั้นห้องปฏิบัติการภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และ
ต่อเติมห้องเกียรติยศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Comments