กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา

โพสต์8 มี.ค. 2559 23:45โดยNapat Mekakat
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วัน/เดือน/ปีจำหน่ายให้นักเรียนระดับชั้น สถานที่ 
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑) และอาคาร ๖ ชั้น ๒
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑) และอาคาร ๖ ชั้น ๒ 
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑) และอาคาร ๖ ชั้น ๒ 
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑) และอาคาร ๖ ชั้น ๒

 ที่รายการ  ราคา
 ๑สมุด  ชุดละ ๓๑๐ บาท
 ๒ เสื้อพลศึกษา ตัวละ ๑๗๐ บาท
 ๓ กางเกงพลศึกษา ตัวละ ๑๗๐ บาท
 ๔ กระเป๋านักเรียนใบละ ๒๕๐ บาท 
 ๕ เสื้อหม้อห้อม ตัวละ ๒๐๐ บาท
 ๖ เสื้อกันหนาว ตัวละ ๔๕๐ บาท

        ขั้นตอนการซื้อ

        ๑. เขียนใบสั่งซื้อ (ที่หน้าห้องโสตทัศนศึกษา)
        ๒. นำใบสั่งซื้อไปชำระเงินที่ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑)
            จะได้รับใบเสร็จและคูปองตามจำนวนเงินที่ชำระ
        ๓ นำคูปองไปแลกอุปกรณ์การเรียน ดังนี้
            ๓.๑ สมุด นำคูปองไปแลกที่  อาคาร ๖ ชั้น ๑
            ๓.๒ เสื้อพลศึกษา กางเกงพลศึกษา กระเป๋านักเรียน เสื้อหม้อห้อม
            เสื้อกันหนาว นำคูปองไปแลกที่ห้องโสตทัศนศึกษา(อาคาร ๔ ชั้น ๑)

หมายเหตุ     ๑. โปรดเตรียมเงินให้พอดีกับรายการที่สั่งซื้อ
                   ๒. ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Comments