รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์

โพสต์14 ก.พ. 2559 21:38โดยชิตชัย โพธิ์ประภา


ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 10
รับเกียรติบัตรหน้าเสาธงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.

รายชื่อรับเกียรติบัตร

http://sci.piriyalai.ac.th/
Comments