เผยแพร่ผลงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นางพวงเพ็ชร์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน

โพสต์5 เม.ย. 2564 19:45โดยWanitcha Manyum   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2564 21:55 ]

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย
นางพวงเพ็ชร์  ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน

โมเดล


เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 03:37โดยWanitcha Manyum

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง สารและสมบัตของสาร
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดที่ 1 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

โดย
นางสาว จิราพร  พรหมปัญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ผลงาน ครูวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก

โพสต์21 มี.ค. 2559 03:23โดยWanitcha Manyum


ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน     วิศิษฏ์พร  ศาสตร์นอก
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะตรูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
--

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 45 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 3)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว มีรูปแบบการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design ใช้เวลาทดลอง 15 ชั่วโมง  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ ค่าร้อยละของเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยใช้สถิติ t – test และวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการพัฒนาพบว่า
                 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ  84.93/86.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
                 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ผลงานครูกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

โพสต์27 ส.ค. 2558 22:16โดยWanitcha Manyum

ผลงานครู 
กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
รายวิชา การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์

เรื่อง
การติดตั้งโปรแกรม Construct 2 สำหรับสร้างเกมส์

1-4 of 4