เผยแพร่ผลงานครู จิราพร พรหมปัญญา

โพสต์8 มิ.ย. 2560 03:37โดยWanitcha Manyum
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง สารและสมบัตของสาร
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดที่ 1 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

โดย
นางสาว จิราพร  พรหมปัญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
Ċ
Wanitcha Manyum,
8 มิ.ย. 2560 03:37
Comments