แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง
        แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
    >> แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     >> การใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
    >> ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    >> การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
ปีการศึกษา 2557
    >> แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     >> การใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
    >> ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    >> การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

Comments