แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมิน
https://forms.gle/Uxs5WTJRgdVFYMra6


คำชี้แจง
        แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhx5Z453eStnTg8xl_q7JSKEgrEdVevbX5fIuvBW8Um4umDQ/viewform?fbzx=-78238978959736094

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRc89F0023gPPVl1dSoTZEErnf1s-fA9XgzN-HP6ylwtC1mQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYGqfFYFifWbdCDgi2fsSJfE0eUVcfMew4X61_20VCN84d7w/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw5NuCs8KITS1N759EtoBsOg_ZoKPgYMn3GpPwk_UduUs6sw/viewform?usp=sf_linkปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558
    >> แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     >> การใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
    >> ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    >> การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
ปีการศึกษา 2557
    >> แบบสอบถามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     >> การใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
    >> ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
    >> การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
    >> การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

Comments