สัญลักษณ์

  • เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นรูปรวงผึ้งติดกับกิ่งไม้ซึ่งมีใบไม้ 3 ใบ ต่อล่างของรวงผึ้ง มีพุทธศาสนสุภาษิตว่า "วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ" หมายถึง คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
  • รวงผึ้ง หมายถึง ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราชาวพิริยาลัย ต่างก็มีความขยันขันแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
  • ใบไม้ 3 ใบ หมายถึง ท่าทาง - วางตัว - หัวใจ กล่าวคือ ลูกพิริยาลัยทุกคน จะต้องเป็นบุคคลที่มีท่าทางองอาจ สง่างาม บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้ดี วางตัวถูกกาลเทศะ รู้จักสิ่งใดควรหรือไม่ควร และทุ่มเทหัวใจหรือชีวิตจิตใจให้แก่การเรียนการงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกัน
  • สีประจำโรงเรียน คือ สีขาว - แดง
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
  • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ องอาจ อดทน
  • ปณิธานของโรงเรียน (Motto) "คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานสามัคคี" อัตลักษณ์ (Identity) "สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม" เอกลักษณ์ (Uniqueness) "ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี"
Comments