TEPEOnline2017

ารทดสอบผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เสมืองจริง)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
https://www.tepeonline.org/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบเหมือนจริง ดังเอกสารแนบ


Comments