อาคารเรียน

 • อาคาร 1 - อาคารพิริยะ อาคารอำนวยการ
  • ชั้นที่หนึ่งฝ่ายบริหารงานงบประมาณและธุรการ ห้องผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มสธ
  • ชั้นที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายแนะแนว
  • ชั้นที่สามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 2 - อาคารไชยลังกา เป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • ชั้นที่หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • ชั้นที่สองศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
  • ชั้นที่สามห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 3 - อาคารนิกรกิตติการ อาคารวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่หนึ่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเรียนทั่วไป
  • ชั้นที่สองห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องพักครู
  • ชั้นที่สามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • อาคาร 4 - อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ชั้นที่หนึ่ง ฝ่ายบริหารงานบุคคลและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ห้องพยาบาล ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ชั้นที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้นที่สาม ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ชั้นที่สี่ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • อาคาร 5 - อาคารฉลองราชย์ 60 ปีพิริยานุสรณ์
  • ชั้นที่สอง สาม ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3
  • ชั้นที่สี่ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนจริยธรรม
 • อาคาร 6 - อาคารทิพยศิลป์
  • ชั้นที่หนึ่ง ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  • ชั้นที่สอง ห้องเรียนธุรกิจศึกษา
  • ชั้นที่สาม ห้องเรียนดนตรีศึกษา ห้องเรียนเขียนแบบ
  • ชั้นที่สี่ ห้องปฏิบัติการงานช่าง
 • อาคาร 7 - อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์
  • ชั้นที่หนึ่ง ห้องจัดและออกอากาศรายการวิทยุโรงเรียน 107.25 FM ห้อง Resource Center ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์
  • ชั้นที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้นที่สาม ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้นที่สี่ ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • หอประชุมผึ้งหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี 2538
 • หอประชุมเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2509
 • อาคารผึ้งเงิน ธนาคารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
 • อาคารผึ้งทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 • อาคารเกษตร ห้องเรียนเกษตร คหกรรม
 • อาคารเจ้าหลวง ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา
Comments