newstudent2560


https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo2ZTIzM2NhNGE5ODkyZGY1 https://docs.google.com/a/piriyalai.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGlyaXlhbGFpLmFjLnRofHBpcml5YWxhaXxneDo3MGVjYzk4NWRmZWJhNzEx

 https://drive.google.com/file/d/0B59k78mkZC7xVmU0MnllaHpyWTQ/view
                                                                                                 ประกาศ (เพิ่มเติม) ห้องเรียนพิเศษ ม.4 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
.....................................................................

*ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1* 
รายละเอียด กดลิ้งค์ 
|| ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ||  ** ใบสมัคร 
** 
+ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1+


*ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4*
รายละเอียด กดลิ้งค์ 
|| ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ||  ** ใบสมัคร ** 
+ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.4+

ปรับปรุง14กุมภาพันธ์2560

http://21ess.net/Pages/StudentRegister.aspx?schoolid=540F2

Ċ
Wanitcha Manyum,
4 เม.ย. 2560 02:41
Ċ
Wanitcha Manyum,
24 เม.ย. 2560 02:57
Ċ
Wanitcha Manyum,
12 เม.ย. 2560 22:41
Ċ
Wanitcha Manyum,
12 เม.ย. 2560 22:41
Ċ
Wanitcha Manyum,
1 มี.ค. 2560 21:00
Ċ
Wanitcha Manyum,
1 มี.ค. 2560 21:00
Comments